Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, reprezentowany przez dyrektora Iwonę Pochopień.

Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 siernia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypelniania obowiązków związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Aleksandra Cnota-Mikołajec, adres e-mail: aleksandra@eduodo.pl
Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
a. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego
VULCAN sp. z o.o., Wrocław, ul. Wołowska 6
b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP LEX, Zabrze
c. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
Total Andrzej Wędzonka ul.Jagiellońska 9 Gliwice.
d. Podmioty, które realizują zadania publiczne

Okres przechowywania danych osobowych

7. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym dziennik był prowadzony.
- Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez okres 50 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d. ograniczenia przetwarzania
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacje dodatkowe
10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Korman
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:45:04
Informację wprowadził do BIPJoanna Korman
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:45:04
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja stronyJoanna Korman2020-08-19 10:09:24
2modyfikacja stronyJoanna Korman2020-09-15 07:22:19
3modyfikacja stronyJoanna Korman2020-11-05 09:26:03
4modyfikacja stronyJoanna Korman2021-01-20 07:28:08
5modyfikacja stronyJoanna Korman2021-12-29 10:20:30
6modyfikacja stronyJoanna Korman2021-12-29 10:23:12